Privacy Reglement

Inleiding

JobDesire BV hecht veel waarde aan zorgvuldigheid met betrekking tot klantgegevens. Klanten moeten er van op aan kunnen dat gevoelige, arbeid gerelateerde zaken als zodanig worden behandeld.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (conform SUWI) hanteert JobDesire het privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 2. Bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod nar vaanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 3. Cliënt of betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 4. Dossier: elk op naam van de cliënt gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking heeft op de cliënt, waarbij de persoonsgegevens zowel op geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde wijze worden verwerkt.

 1. Be/verwerker: degene die ten behoeve van JobDesire BV de persoonsgegevens verwerkt of bewerkt.

 2. Verwerking van persoonsgegevens: elke behandeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 3. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 4. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene ervaart dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3. Taken van JobDesire BV Jobcoaching

Taken van JobDesire BV jobcoaching verricht voor individuele cliënten coachende en begeleidende werkzaamheden die betrekking hebben op hun veelal beroepsmatige functioneren.

Artikel 4. Toegang tot het dossier

Directe toegang tot het dossier hebben alleen die personen die behoren tot de organisatie van JobDesire BV of van de bewerker, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak.

2. Doel en voorwaarden van de verwerking

van persoonsgegevens

Artikel 5. Algemene informatie voor de cliënt over gegevensverwerking

Zo spoedig mogelijk na de aanmelding bij JobDesire BV wordt aan de cliënt, zowel mondeling als ook schriftelijk meegedeeld dat de regeling rond hun privacy te vinden is op de website van JobDesire BV of op te vragen is bij de Jobcoach. Deze zal de regeling dan separaat aan de cliënt verstrekken.

Artikel 6. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

 1. het mogelijk maken van de uitvoering van de taken zoals genoemd in artikel 3 van dit reglement.

 2. Het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering van JobDesire BV jobcoaching, alsmede het voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met subsidievoorwaarden en contractafspraken.

Artikel 7. Voorwaarden voor een rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 2. Persoonsgegevens worden voor de in artikel 6 van dit reglement genoemde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 1. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van JobDesire BV, of door ingehuurde medewerkers na akkoordverklaring met het privacyreglement.

 2. Persoonsgegevens worden bewaard in een af te sluiten ruimte. Persoonsgegevens in de automatisering zijn slechts toegankelijk middels een wachtwoord.

Artikel 8. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a)de betrokkene voor de verwerking van de hem betreffende gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan JobDesire BV onderworpen is;

Artikel 9. Verwerking ten behoeve van onderzoek en statistiek

 1. Verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd indien JobDesire BV de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Contactgegevens worden doorgegeven aan de certificerende instantie ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten.

 2. Bijzondere persoonsgegevens kunnen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistieken worden verwerkt indien:

a) het onderzoek een algemeen belang dient;

b) de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;

c) het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en

d) bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

3. De verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in lid 1 en 2 dient echter achterwege te blijven voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

3. Inzage en correctie

Artikel 10. Inzage voor de cliënt

 1. JobDesire BV verstrekt aan de cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in een afschrift van de bescheiden, die betrekking hebben op de cliënt zelf.

 2. Inzage in of afschrift van de bescheiden wordt aan de cliënt geweigerd, indien de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de cliënt daardoor zou worden geschaad.

 3. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van JobDesire BV.

 4. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage.

Artikel 11. Recht op correctie

 1. De betrokkene aan wie inzage is verleend dan wel mededeling is gedaan omtrent zijn persoonsgegevens, kan JobDesire BV schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienden zijn dan wel anderszins n strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 2. JobDesire BV bericht de verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

4. Derden verstrekking

Artikel 12. Derden verstrekking

 1. JobDesire BV verstrekt alleen met toestemming van de cliënt inlichtingen over de cliënt, dan wel afschrift van de bescheiden, aan anderen dan de cliënt, tenzij hij of krachtens de wet anders is bepaald.

 2. Onder “anderen dan de cliënt” zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van dienstverlening noodzakelijk is.

 3. Het in afwijking van de voorgaande leden verstrekken van inlichtingen over de cliënt, is uitsluitend toegestaan in een situatie van overmacht.

 4. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van JobDesire BV.

 5. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en worden derhalve niet verstrekt.

 6. Opdrachtgever en JobDesire-Jobcoaching zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij één der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.

 7. JobDesire-Jobcoaching legt een geheimhoudingsplicht op aan al haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. Voor de professionals van JobDesire-Jobcoaching gelden de gedragscodes, professionele beroepscodes alsmede het privacyreglement van JobDesire-Jobcoaching dat hiervan is afgeleid.

5. Bewaartermijnen en vernietiging

Artikel 13. Bewaren van persoonsgegevens

 1. Na beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van JobDesire BV. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit Privacyreglement onverkort van toepassing.

 2. Onverminderd het derde, vierde en vijfde lid en artikel 14, bewaart JobDesire BV het dossier van een cliënt gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de dienstverlening is afgesloten.

Artikel 14. Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek

 1. JobDesire BV vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben.

 2. Het eerste lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde hij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

6. Overige bepalingen

Artikel 15 Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement

niet worden nageleefd, kan hij een klacht indienen volgens de procedure zoals verwoord in het klachtenregelement van JobDesire BV. Zowel het klachtenreglement als het privacyreglement zijn te downloaden als bijlage opgenomen op de website van JobDesire BV of op te vragen bij de Jobcoach van JobDesire BV.

Artikel 16. Melding van verwerking van gegevens

De geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens door JobDesire BV is gemeld bij het College bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 17. Slotbepaling

 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. Desgevraagd verstrekt JobDesire BV een afschrift van dit reglement.